Privacy Policy

Seniorenvereniging Kapel in 't Zand hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparantie informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniorenvereniging Kapel in 't Zand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doerl waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.

-Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

-Passende technisch en organisatorische maartegelen hebben genomen zodat de beveiling van persoonsgegevens gewaarborgd is.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-Op de hoogte zijn van rechten van onze leden omtrent persoonsgegevens, wij onze leden hierop willen wijzen en respecteren.